Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, Spôsoby platby, Dostupnosť tovaru, Ceny za dopravu kuriérom, Reklamácie a Reklamačný poriadok

V tejto sekcii nájdete Informácie o fungovaní e-shopu peciatka.sk, znenie obchodných podmienok, informácie o dostupnosti a preprave tovaru, ceny za dopravu, reklamácie a reklamačný poriadok.


1. Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim (spoločnosť pandrlak advertising s.r.o., ďalej len predávajúci) a kupujúcim (obchodní partneri, ďalej len kupujúci) v oblasti predaja tovaru rôzneho druhu, predovšetkým pečiatok.

a) Úvodné ustanovenia

Vystavením objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami, ktorých neodlučiteľnou súčasťou je reklamačný poriadok, a zároveň s týmito podmienkami súhlasí.

Kupujúci

Kupujúci je podnikateľ, alebo spotrebiteľ.

Podnikateľ je:

  • osoba, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri (obchodná spoločnosť)

  • osoba, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri a podniká na základe živnostenského oprávnenia

  • osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávenia podľa špecifických predpisov (patria sem napríklad osoby v slobodnom povolaní, advokáti atď.)

  • osoba prevádzkujúca poľnohospodársku výrobu, zapísaná do príslušnej evidencie podľa špecifických predpisov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, vyslovene neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj s ním súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je zároveň vedomý toho, že kúpou produktov z obchodnej ponuky predávajúceho mu nevznikajú a neprináležia nijaké práva na používanie obchdoného názvu, firemného loga, registrovanej značky, patentov predávajúceho a ani ďalších firiem, ak nebolo osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Spotrebiteľ je:

  • fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo na základe výkonu svojho povolania.

Pri začatí obchodných vzťahov spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu len kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové uskutočnenie objednávky, respektíve údaje, ktoré si želá uviesť na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyslovene neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj s ním súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Predávajúci

Spoločnosť:
pandrlak advertising, s.r.o.
IČO 52394476
Sídlo firmy:
Pezinská 5104
901 01
Malacky


Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 63899/B
Spoločnosť zaoberajúca sa predajom pečiatok, počítačov, pokladníc spotrebiteľom a podnikateľom.

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk

Kúpna zmluva

Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predstavuje umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky. Kúpna zmluva vznikne dokončením a odoslaním objednávky kupujúcim a následne doručením a prijatím objednávky dodávateľom. Dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie nemá vplyv na vznik zmluvy. Vzniknutú kúpnu zmluvu, ktorá obsahuje dohodnutú ceny, je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán, poprípade na základe zákonných dôvodov.

Uzatvorená kúpna zmluva je archivovaná u predávajúceho za účelom jej úspešného naplnenia a nie je sprístupnená tretím stranám, ktoré nie sú na zmluve zúčastnené. Informácie o technických krokoch, ktoré vedú k uzatvoreniu zmluvy, vychádzajú z týchto obchodných podmienok, kde je celý proces zrozumiteľne popísaný.

Kupujúci môže objednávku pred odoslaním skontrolovať, poprípade ju opraviť. Obchodné podmienky sú verejne umiestnené na internetových stránkach obchodu peciatka.sk a na základe toho je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcemu.

Ceny za využitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) k uskutočneniu objednávky sú závislé na tarifách telekomunikačných služieb, ktoré používa kupujúci.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrh na odoslanie kúpnej zmluvy predstavuje dokončená a odoslaná objednávka na tovar kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva vzniká záväzným súhlasom predávajúceho kupujúcemu s uvedeným návrhom kúpnej zmluvy.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení kúpnej zmluvy, sa riadia výhradne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Riešené budú príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

b) Otváracie hodiny

Kamenný obchod sa nachádza na adrese:
Pezinská 5104

901 01
Malacky

Pondelok-Piatok: 08:00 - 12:00, 13:00-17:00

Nákup prostredníctvom internetového obchodu na adrese peciatka.sk
24h denne
7 dní v týždni

Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR:
do 13:00 hod.

c) Cenník

Všetky uvedené ceny sú zmluvné.  V internetovom obchode sú vždy platné a aktuálne ceny. Predávajúci má výhradné právo meniť ceny v prípade, ak došlo k omylu nesprávne zadanej výrazne nízkej ceny. Kupujúci je v takomto prípade ihneď informovaný a má právo odstúpiť od zmluvy.

d) Objednávka tovaru

Kupujúci dostane tovar za cenu, ktorá je platná v dobe dokončenia objednávky. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s definitívnou cenou tovaru vrátane DPH, a zároveň ostatnými možnými poplatkami (PHE a pod) pred dokončením objednávky. Výsledná cena bude uvedená v objednávke a v potvrdzujúcej správe o prijatí objednávky. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa o dobe platnosti cien tovaru pred vykonaním objednávky. Ak má kupujúci záujem  objednať špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý sa nenachádza na sklade, predávajúci dopredu telefonicky / e-mailom oznámi kupujúcemu cenu a termín dodania tovaru. Kupujúci je pri takomto druhu tovaru dopredu informovaný o skutočnosti, že ide o tovar na objednávku a k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dochádza v okamihu, kedy je ponuka zo strany predávajúceho upresnená.

Objednávku je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

  • Osobne

  • Telefonicky

  • Prostredníctvom internetového obchodu na peciatka.sk (ďalej len "e-shop")

  • Prostredníctvom emailovej adresy hotline@peciatka.sk

Predávajúci zároveň odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop.

e) Bezpečnosť informácií a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho poskytnuté pri vystavení objednávky, budú použité výhradne k naplneniu zmluvy s kupujúcim. Osobné údaje nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej osobe. Výnimkou sú situácie spojené s distribúciou tovaru, alebo platobným stykom, kedy je nutné poskytnúť meno a adresu dodania kupujúceho.Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu, sú zhromažďované, spracovávané a uchované podľa platných zákonov Slovenskej republiky, predovšetkým podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle platných predpisov. Kupujúci poskytuje súhlas predávajúcemu na spracovanie a zhromažďovanie svojich osobných údajov za účelom plnenia predmetu uzatvorenej zmluvy až do doby, kedy kupujúci písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s predmetným spracovaním údajov. Kupujúci si vyhradzuje právo na prístup k svojim osobným údajom a zároveň právo na ich úpravu vrátane ďalších zákonných práv súvisiacich s týmito údajmi.

f) Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže od predávajúceho prebrať len kupujúci. Kupujúci sa musí identifikovať a preukázať platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom.

Zaslanie tovaru prostredníctvom prepravnej služby na území SR: Predávajúci môže kupujúcemu zaslať tovar prostredníctvom prepravnej služby. Prepravca sa zaväzuje doručiť objednávku kdekoľvek na území Slovenskej republiky do 24 hodín. Podmienkou pre takéto doručenie je, aby bola objednávka vyfakturovaná najneskôr do 13.30 hod. Cena prepravy sa riadi, ktorý je aktuálny v priebehu dňa vystavenia objednávky. Kupujúci je povinný bezprostredne pri zásielky skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet kusov objednaného tovaru, prípadné poškodenia krabice, neporušenosť pásky s firemným logom) podľa faktúry, ktorá je priložená k zásielke. Kupujúci má právo neprevziať zásielku v prípade, ak je poškodená, alebo neúplná. Ak kupujúci prevezme poškodenú, alebo neúplnú zásielku, je povinný poškodenie popísať v protokole prepravcu.

V prípade, ak kupujúci zistí poškodenie zásielky až po jej prevzatí, je povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho do 24 hodín prostredníctvom emailu na adrese hotline@peciatka.sk. V prípade dodatočných reklamácií  neúplnosti či poškodenia tovaru má kupujúci naďalej právo reklamovať dodaný tovar, zároveň má však predávajúci právo preukázať, či je reklamovaná skutočnosť v rozpore s obsahom kúpnej zmluvy.

g) Možnosti platby

1) vopred bankovým prevodom

2) prostredníctvom internetového rozhrania banky (platba on-line platobnou kartou)

3) pri doručení tovaru na dobierku (prepravca preberá od kupujúceho platbu v hotovosti)

4) internetová služba Gopay

5) v hotovosti pri preberaní tovaru na adrese: Pezinská 5104, 901 01 Malacky

6) faktúra so splatnosťou (táto forma platby sa využíva iba po splnení podmienok na poskytnutie kreditu)

Až do úplného zaplatenia kupujúcim ostáva tovar majetkom predávajúceho.

h) Doručovanie faktúr - dodacích listov

Kupujúci pri vystavení objednávky uďeľuje svojim súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň súhlas so zasielaním faktúr (ktoré sú zároveň dodacími listami oobjednávky) na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávke.

i) Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Záručným listom pre tovar je nákupný doklad.

j) Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, môže byť v závislosti na stave, aktuálnej ceny, či ušlej záruky vráteného tovaru poskytnuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci vyhodnocuje stav tovaru a v prípade nemožnosti dohodnúť podmienky, ktoré budú akceptovateľné oboma stranami, bude tovar na náklady predávajúceho vrátený späť. Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci môže pri vystavení dobropisu žiadať od kupujúceho občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má podľa ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V tomto prípade je nevyhnutné, aby bol v stanovenej lehote predávajúcemu doručený list o odstúpení od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ disponuje týmto právom aj v prípade, ak si tovar objednaný na e-shope prevzal osobne v priestoroch kamennej predajne predávajúceho.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou a pokiaľ je to možné v originálnom obale. Vrátený tovar má byť v rovnakom stave, v akom ho spotrebiteľ od predávajúceho prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený spotrebiteľom neúplný, alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť čiastku, ktorá zodpovedá danému poškodeniu. Predávajúci zároveň znižuje vrátenú cenu tovaru o službu “výroba pečiatky”. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze spoterbiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia kupujúceho od zmluvy.

Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 14 dní, ktorá vyplýva zo zákona číslo 108/2000 Z.z. predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu znečistený tovar, ktorý nezodpovedá hygienickým štandardom.

Predávajúci nemusí tovar, ktorý bol vyrobený ( reklamný predmet, pečiatka, pero, darček a pod.) s grafickým dizajnom spotrebiteľa prevziať za účelom odstúpenia od zmluvy.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie zmluvy v stanovenej lehote, predávajúci z dôvodu urýchlenia procesu odstúpenia tovaru odporúča doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom obsahujúcim prípadný dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (v stanovenej lehote nie je podmienkou), číslo nákupného dokladu, číslo bankového účtu alebo informáciu, či bude vrátená suma vyplatená na účet alebo bude odpočítaná pri ďalšom nákupe.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia tovaru, ku ktorému boli poskytované darčeky, bude darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stratí svoju účinnosť a kupujúci bude povinný spolu s odstúpeným tovarom vrátiť aj darčeky súvisiace s predmetnou objednávkou.

Po splnení všetkých stanovených podmienok pre odstúpenie tovaru vzniká u kupujúceho kredit, ktorý bude na jeho žiadosť odoslaný na bankový účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. V prípade, že kupujúci neuvedie číslo bankového účtu, bude vrátená suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na okamžité čerpanie pri realizácii ďalšieho nákupu, respektíve na osobné vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je zaslaný kupujúcemu automaticky po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy.

l) Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 29. 9. 2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť pandrlak advertising, s.r.o. schválil Ján Petrovič, konateľ spoločnosti.

2) Spôsoby platby

a) Osobný odber s platbou v hotovosti

Ak si zvolíte spôsob platby osobne v hotovosti, úhradu môžete vykonať pri osobnom odbere na adrese: peciatka.sk powered by pandrlak advertising, Pezinská 5104, 901 01, Malacky. Ak bude objednávka realizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., môžete si ho vyzdvihnúť hneď v ten istý pracovný deň po 17:00. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza tovar s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh do 13:00 počas pracovného dňa, bude váš tovar pripravený na prevzatie v ten istý deň po 17:00 po odsúhlasení návrhu.

b) Platba dobierkou

Ak si vyberiete možnosť platby dobierkou, tovar uhradíte v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru. Ak bude objednávka realizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., tovar Vám bude doručený hneď nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu. Poplatok za dobierku je 1 EUR.

c) Online prevod cez internet banking

Tento spôsob platby je rýchlym platobným systémom klientov nasledujúcich bánk: Zuno Bank, OTP Banka, ČSOB, Poštová banka, Tatrabanka, Unicredit bank a Slovenská sporiteľňa. Po odoslaní objednávky Vás systém presmeruje na platobný portál spoločnosti Gopay s.r.o., kde zadáte údaje do Vášho internet bankingu. Bezpečnosť transakcie je garantovaná certifikátmi SSL serverov Gopay a peciatka.sk. Ak bude platba zrealizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., tovar Vám bude doručený hneď nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu.

d) Vklad na účet

Po dokončení objednávky sa Vám zobrazia platobné údaje k úhrade. Úhradu prevodom je možné vykonať klasickým prevodom z Vašej banky pomocou Internet bankingu, alebo priamym vkladom na náš účet, ktorý je vedený vo Fio banke

Číslo účtu: 2000 570 643/8330
IBAN: SK18 8330 0000 0020 0057 0643

SWIFT-BIC : FIOZSKBAXXX

V prípade pripísania úhrady na účet počas pracovného dňa do 13:00, Vám bude tovar doručený hneď v nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu.

e) Kartou VISA a MasterCard

Akceptujeme všetky formy debetných a kreditných kariet VISA a Mastercard, ktoré boli vydané slovenskými, ale aj zahraničnými bankami. Po odoslaní objednávky Vás systém presmeruje na platobný portál spoločnosti Gopay s.r.o., kde zadáte údaje z Vašej karty. Bezpečnosť transakcie je garantovaná certifikátmi SSL serverov Gopay a peciatka.sk. Ak bude platba zrealizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., tovar Vám bude doručený hneď nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu.

f) Rýchly bankový prevod

Tento spôsob platby je rýchlym platobným systémom klientov nasledujúcich bánk: Oberbank, BKS Bank, Privatbanka, mBank, ING Bank, Prima Banka, Citibank, FIO banka, ČSOB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, Unicredit bank, VÚB, Sberbank a J&T Bank. Po odoslaní objednávky Vás systém presmeruje na platobný portál spoločnosti Gopay s.r.o., kde zadáte údaje do Vášho internet bankingu. Bezpečnosť transakcie je garantovaná certifikátmi SSL serverov Gopay a peciatka.sk. Ak bude platba zrealizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., tovar Vám bude doručený hneď nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu.

g) Platba peňaženkou Gopay

Tento spôsob platby je rýchlym platobným systémom realizovaným platobnou peňaženkou Gopay s.r.o., v ktorom pre uskutočnenie platby zadávate svoje prihlasovacie údaje.  Bezpečnosť transakcie je garantovaná certifikátmi SSL serverov Gopay a peciatka.sk. Ak bude platba zrealizovaná počas pracovného dňa do 13:00 hod., tovar Vám bude doručený hneď nasledujúci pracovný deň. Ak sa vo Vašej objednávke nachádza pečiatka s výrobou a Vy si vyberiete možnosť “zaslať návrh na schválenie”, v prípade, že odsúhlasíte návrh pečiatky do 13:00 počas pracovného dňa, bude Vám zásielka doručená hneď nasledujúci pracovný deň od odsúhlasenia návrhu.

3) Dostupnosť tovaru

Celý sortiment držíme skladom, takže je Vám doručený nasledujúci pracovný deň. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá nedostupnosť produktu, zlý návrh pečiatky, veľká zákazka) sa môže doručenie objednávky predĺžiť o jeden až dva pracovné dni. Doručenie objednávok pečiatok Royal Mark sa kvôli väčšej časovej náročnosti výroby predĺžuje o jeden pracovný deň. Naši pracovníci Vás budú ihneď kontaktovať a navrhnú Vám najrýchlejšie riešenie.

4) Ceny za dopravu kuriérom

Pri platbe: prevodom, platobnou kartou, rýchly online prevod cez internet banking a cez rýchly bankový prevod  3,50 EUR s dph

Poplatok za službu dobierka je 1 EUR s dph

Pri objednávke nad 49 EUR s dph dopravné zdarma.

5) Reklamácie a Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je platný od 15.6.2017 a je prístupný v sídle spoločnosti pandrlak advertising s.r.o., alebo ako online dokument na stránke peciatka.sk. Nadobudnutím platnosti tento Reklamačný poriadok ruší platnosť všetkých jeho predchádzajúcich verzií.

a) Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje a popisuje podmienky spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je povinný ešte pred objednávaním tovaru oboznámiť sa so znením reklamačného poriadku a znením Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci svojim prevzatím tovaru od predávajúceho vyjadruje súhlas s reklamačným poriadkom. V prípade iného prevzatia tovaru, ako je osobne od kupujúceho, sa za prevzatie tovaru považuje odovzdanie tovaru prvému prepravcovi, t.j. vyexpedovanie tovaru kupujúcemu.

Za doklad o záruke tovaru (záručný list) sa považuje nákupný doklad (faktúra alebo predajka), ktorú spoločnosť pandrlak advertising s.r.o. vystavuje k zakúpenému tovaru so všetkými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, množstvo, cena tovaru).

b) Dĺžka záruky

Záručná doba tovaru nadobúda platnosť počnúc dňom prevzatia kupujúcim, čiže dňom, ktorý je uvedený v záručnom liste. Všeobecne je platnosť záručnej doby zo zákona 24 mesiacov* pre koncového zákazníka a jej konkrétna dĺžka je uvedená na záručnom liste.** Predávajúci má právo predĺžiť lehotu platnosti záručnej doby.

Podľa zákonnej záručnej lehoty sa pravidlá reklamácie riadia podľa Občianskeho zákonníka číslo 40/1964 Zb., paragraf 619-627, s prihliadnutím k pravidlám reklamačného poriadku. V prípade predlženej doby reklamačného poriadku sa pravidlá reklamácie riadia výhradne týmto reklamačným poriadkom.

* Výnimkou v tomto prípade je tovar, ktorý bol predaný so zľavou (použitý, nekompletný, alebo poškodený tovar). Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby primerané miere používania alebo opotrebovania tovaru v čase prevzatia tovaru kupujúcim. Ak neboli práva zo zodpovednosti za chyby uplatnené do 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, po ich uplynutí tieto práva zanikajú. Predávajúci má právo skrátiť  túto dobu trvania, najmenej však na obdobie 12 mesiacov. V prípade potreby tejto zmeny je povinný predávajúci uviesť na doklade o predaji tovaru. U tovarov so zníženou cenou na základe nekompletnosti alebo poškodenosti tovaru sa záruka nevzťahuje na chyby, ktoré boli predmetom zníženia ceny.

** U vybraných produktov výrobca obmedzuje záručnú lehotu pre kupujúcich spotrebiteľov. U spotrebiteľa tým nie sú nijak dotknuté jeho zákonné práva a záruka platí podľa platných zákonných predpisov..

c) Záručné podmienky

1. Kupujúci je povinný hneď pri doručení tovaru skontrolovať jeho stav v prítomnosti dopravcu podľa faktúry, ktorú predávajúci doručil emailom kupujúcemu. (neporušenosť pásky firemným logom, poškodenie krabice, počet kusov balíkov) Kupujúci má právo neprevziať zásielku, ktorá sa nezhoduje s kúpnou zmluvou z dôvodu jej poškodenia či nekompletnosti.  V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu takto poškodenú alebo nekompletnú zásielku, je kupujúci povinný popísať druh závady v predávacom protokole prepravcu.

2. Kupujúci je povinný okamžite informovať informovať predávajúceho o poškodenom alebo neúplnom tovare na emailovú adresu: hotline@peciatka.sk, spísať s prepravcom zápis o škode a bez zbytočného odkladu ho poslať emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. V prípade dodatočných reklamácií neúplnosti tovaru alebo vonkajšieho poškodenia zásielky má predávajúci právo preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Miesto pre pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti pandrlak advertising s.r.o.:
Pezinská 5104, 901 01, Malacky

4. Kupujúci má právo poslať chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík musí byť viditeľne označený slovom "REKLAMÁCIA" a má obsahovať nasledujúce: kópia nákupného dokladu, reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva), úplný popis závady a kontaktné údaje kupujúceho (telefónne číslo, spiatočná adresa). Bez vyššie uvedených prvkov nebude možná identifikácia závady tovaru a jej pôvodu.

5. Predložením nákupného dokladu kupujúci dokáže platnosť záručnej lehoty a skutočnosť, či bol spomínaný tovar reklamovaný už predtým v minulosti. Na faktúre (dodací list, nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť uvedené rovnaké síriové číslo, ako na reklamovanom výrobke.

6. Plná kompatibilita predaných súčastí je garantovaná iba u výrobkov značky, na ktorú boli súčasti zakúpené.

7. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

8. Záruka sa takisto nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nasledovnými spôsobmi:

a) mechanickým poškodením tovaru,
b) vykonaním nekvalifikovaných zásahom
c) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
d) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
f) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

9. Tovar zaslaný predávajúcemu späť z dôvodu reklamácie bude testovaný len na závady písomne uvedené kupujúcim (v priloženom liste s popisom poruchy, v reklamačnom formulári).

10. Predávajúci má právo neprijať tovar na reklamáciu v prípade, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti budú znečistené, alebo nebudú spĺňať základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

d) Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO:

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený a pripravený na opätovné prevzatie kupujúcim. V prípade, ak oprava nie je možná ale povaha závady nebráni v používaní, má predávajúci právo dohodnúť sa s kupujúcim na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade uplatnenia takejto zľavy ďalej túto vadu nebude možné na tovare reklamovať. V prípadoch, kedy nebude možné vybaviť reklamáciu žiadnou z uvedených z možností, predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis.

Ak sa jedná o vadu, ktorá bráni bezzávadnému používaniu a tovar obsahuje neodstrániteľné vady, ponúkne predávajúci kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami, alebo mu bude vystavený dobropis.

Ak je kupujúci subjekt s IČO:

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený a pripravený na opätovné prevzatie kupujúcim. V prípade, ak oprava nie je možná ale povaha závady nebráni v používaní, má predávajúci právo dohodnúť sa s kupujúcim na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade uplatnenia takejto zľavy ďalej túto vadu nebude možné na tovare reklamovať.

Ak sa jedná o vadu, ktorá bráni bezzávadnému používaniu a tovar obsahuje neodstrániteľné vady, ponúkne predávajúci kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami, alebo mu bude vystavený dobropis.

1. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.Táto čiastka je určená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.
 

2. Predávajúci vybavuje reklamácie bez zbytočného odkladu, maximálne však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

3. Záručná doba sa po úspešnom vybavení reklamácie tovaru predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Pokiaľ bola reklamácia vybavená prostredníctvom výmeny produktu, bude ďalšia prípadná reklamácia považovaná automaticky za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa vypočítava od nasledujúceho dňa po prijatí reklamácie až do dňa vybavenia reklamácie, v žiadnom prípade však nie do dňa vyzdvihnutia kupujúcim! Zákazník je o vybavení reklamácie informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.)

4. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o ukončení reklamácie prostredníctvom SMS, telefonicky, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný kupujúcemu prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie bezodkladne zaslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že z technických dôvodov nebude SMS alebo e-mail kupujúcim doručený v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci právo automaticky sa dostaviť na reklamačné oddelenie spoločnosti, kde mu bude reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

e) Spotrebný materiál

Pokiaľ je obsahom balenia, alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (štočok, namáčacia poduška, atrament, …), je jeho záručná lehota určená na 6 mesiacov, pokiaľ nie je vyslovené dohodnuté inak.

Za spoločnosť pandrlak advertising s.r.o. schválil konateľ spoločnosti Ján Petrovič.

VOP a Reklamačný poriadok boli vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novielami Z.z


Návrat hore